Interstellar Alliance

  Bakgrund
  Verksamhet
  Styrelsen
  Stadgar
  Medlemskap
  Hedersmedlemmar

  Interstellar Alliance Stockholm


Kort historik
Den 1:e juni 1999 beslutade Daniel och Asbjörn att vi skulle skapa en förening för vår verksamhet. Vi kontaktade RSV (RiksSkatteVerket) för information om ideella föreningar och redan den 28:e juni 2000 blev vi registrerade.
Kommentera gärna stadgarna på adressen staff@babcon.org.

VERKSAMHET
Interstellar Alliance verksamhet cirkulerar kring att inspirera till ökat intresse för Babylon 5 och andra skapelser av J Michael Strazcynski. Detta gör vi genom att arrangera filmkonvent, så kallade BabCon och Home Con, genom att upprätthålla en hemsida (www.babcon.org) och möjlighet för B5 fans att hålla kontakt via internet på B5-listan.


Styrelsen

Sedan 2008-04-05 ser styrelsen ut som följer:

Ordförande Mats Pekkari - vir@babcon.org - hemsida
Ordförande skall koordinera samtliga funktioner. Vid oenighet i styrelsen skall ordförande avgöra vilket beslut som skall gälla. Ordförande har det yttersta ansvaret för föreningens skötsel. Ordförande har rätt att teckna för föreningens konton. mats...
Vice Ordförande Fredrik Mellström - lenonn@babcon.org - hemsida
Vice ordförande skall vid ordförandes frånvaro tjänstgöra som delegerad ordförande. Om ordförande avstår från sin utnämning skall vice ordförande ersätta ordförande med exakt samma plikter till dess att styrelsen utsett en ny ordförande. fredrik ...
Kassör Anders Strandberg - xxx@babcon.org - hemsida
Kassören skall aktivt eftersöka, kontrollera och betala (eller skicka) alla föreningens fakturor. 
Kassören skall bevaka föreningens tillgångar och skulder, och hålla övriga styrelsen informerad om föreningens ekonomiska läge. Kassören skall se till att alla ekonomiska transaktioner bokförs i den utsträckning som vid varje tillfälle är föreskrivet för en ideell förening av vår storlek. Kassören skall dock alltid minst bokföra alla inkomster och utgifter som har relevans för föreningen. Detta skall ske dels i form av säkerhetskopierad notering, dels i form av kvitto, räkning, kontoutdrag eller annan dokumentation för att styrka varje transaktion. Kassören har rätt att teckna för föreningens konton.
anders ...
Sekreterare Anders Strandberg - xxx@babcon.org - hemsida
Sekreteraren är primärt ansvarig för mötesprotokoll, men även för faktainnehåll och relevans i andra publikationer, primärt hemsidan. anders ...
Webansvarig Fredrik Mellström - lenonn@babcon.org - hemsida
Den webansvarige skall vara tekniskt och funktionellt ansvarig för föreningens hemsida. Grafik, animering, layout, teknik, programmering och upplägg skall styras och/eller skapas av den webansvarige. Generellt sett skall alltid den webansvariges röst väga tungt i beslut angående de detaljer om hemsidan som faller inom hans eller hennes ansvarsområde. Den webansvarige skall dock alltid rätta sig efter styrelsens majoritetsbeslut. fredrik ...
Lokalansvarig Mats Pekkari - vir@babcon.org - hemsida
Lokalansvariges första uppgift är att anordna lokal för aktiviteter som BabCon, styrelsemöten och liknande aktiviteter. De ekonomiska aspekterna skall samordnas med kassören.
mats...
PR-ansvarig Vakant
Den som är PR- och bidragsansvarig, skall ansvara för att vårt budskap når ut till såväl medlemmar som allmänheten i stort. Inför BabCons är den den PR-ansvarige som är ansvarig för att medlemmar och andra intressenter blir informerade i god tid. Den bidragsansvarige skall sköta eventuell sponsring och kontakter med sponsorer.
Bidragsansvarig Vakant
Den som är PR- och bidragsansvarig, skall ansvara för att vårt budskap når ut till såväl medlemmar som allmänheten i stort. Inför BabCons är den den PR-ansvarige som är ansvarig för att medlemmar och andra intressenter blir informerade i god tid. Den bidragsansvarige skall sköta eventuell sponsring och kontakter med sponsorer.
Ledamot Asbjörn Nejman - sheridan@babcon.org - hemsida
Ej tilldelad några specifika arbetsuppgifter. asbjörn och JoelAsbjörn är en av de två grundarna till Interstellar Alliance, tillsammans med Daniel Petzén.
Han har läst SF sedan sent 70-tal. Favoriter är Jack Vance och Robert A. Heinlein. B5-intresset kommer sig av hans intresse för god litteratur och häftiga specialeffekter.
På fritiden (när han inte jobbar heltid som allgalaktisk gurgelbrännare) arbetar han som konsult och är också mycket road av dykning och flygplan. Just nu beklagar han mest att han inte har tid att läsa så mycket som han skulle vilja.

För närvarande föräldraledig med Joel "Gimty" Gift.TILL HUVUDSIDAN

UPPDATERAD
2009-03-04 av Sheridan.